+385 1 4817 003
+385 1 4877 844
bartolic@bartolic.hr

Politika privatnosti

Politika privatnosti i GDPR

Odvjetnici Nikola Bartolić, Tomislav Bartolić, Juraj Bartolić i Eliza Bartolić iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Nikola Bartolić, Tomislav Bartolić, Juraj Bartolić i Eliza Bartolić, iz Zagreba, Palmotićeva 27, (dalje u tekstu: ZOU Bartolić & Bartolić) na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), u svojstvu voditelja obrade ovom politikom privatnosti želi Vas obavijestiti o voditelju obrade osobnih podataka, odnosno odgovornoj osobi za obradu osobnih podataka; primateljima osobnih podataka, odnosno o osobama kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju osobni podaci; osobnim podacima koje obrađujemo, odnosno u koje svrhe obrađujemo osobne podatke i o duljini čuvanja osobnih podataka.

Voditelj, izvršitelj obrade osobnih podataka i primatelj osobnih podataka

ZOU Bartolić & Bartolić je voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Pristup osobnim podacima imaju odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi zaposlenici ZOU Bartolić & Bartolić zaduženi primjerice za administraciju i otpremu pošte.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i vanjski primatelji (nadležna državna tijela i sudovi, javni bilježnici, FINA i dr.) ukoliko je to nužno radi izvršavanja odvjetničke usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa.

Također pristup osobnim podacima mogu imati suradnici koji pružaju računovodstvene usluge i održavaju informatički sustav.

Osobni podaci i čiji podaci se prikupljaju i obrađuju

ZOU Bartolić & Bartolić prikuplja i obrađuje osobne podatke u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka npr. Ime, prezime, identifikacijski broj, datum rođenja, adresa, telefonski broj, email adresa i druge osobne podatke i to: zaposlenika i bivših zaposlenika sukladno Ugovoru o radu i pozitivnim propisima; stranaka sukladno ugovorima o zastupanju, punomoćima, nalozima, zatim osobne podatke potencijalnih stranaka i potencijalnih zaposlenika koji se obrate putem e-mail.

ZOU Bartolić i Bartolić ne prikuplja Osobne podatke ako nisu dani dobrovoljno, osim za određene podatke prikupljene kada se posjeti internetska stranica i to samo u obliku koji su nužni za funkcioniranje same internetske stranice.

Svrha obrade

ZOU Bartolić & Bartolić osobne podatke obrađuje u svrhu izvršavanja zakonskih obveza, sklapanja i izvršavanja ugovora npr. zastupanje i pružanje pravne pomoći te slanje ponude/računa, komuniciranje, obrađivanje prijave za posao.

ZOU Bartolić & Bartolić osobne podatke obrađuje ukoliko je ispitanik dao privolu za obradu osobnih podataka.

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno i može se povući.

U slučaju da ZOU Bartolić & Bartolić ne može pružiti pravnu pomoć zbog odbijanja davanja osobnih podataka ili povlačenje priovle ZOU Bartolić & Bartolić ne odgovara za posljedice koje za stranku proizađu.

Vrijeme obrade osobnih podataka

ZOU Bartolić & Bartolić obrađuje osobne podatake za vrijeme potrebno da se ostvari svrha odnosno dok privola za obradu ne bude povučena.

Sukladno Zakonu o odvjetništvu propisana je obveza odvjetnika da čuva osobne podatke koji se nalaze u spisu 10 godina od pravomoćnog okončanja postupka.

Po prestanku svrhe odnosno isteku razdoblja čuvanja, osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s određenim ispitanikom.

Kada je obrada osobnih podataka nužna

ZOU Bartolić & Bartolić obrađuje osobne podatke, ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili u slučaju da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza ili da je obrada nužna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

Prava ispitanika

Prava koja ispitanicima pripadaju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka su slijedeća:

  • Pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o svrsi obrade osobnih podataka ispitanika, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika o njihovu izvoru. Također obuhvaća i pravo ispitanika da mu se dostavi ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose.
  • Pravo na ispravak – pravo ispitanika da bez nepotrebnog odgađanja ishodi da se isprave netočni podaci ili da se dopune podaci koji se na ispitanika odnose.
  • Pravo na brisanje – pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na ispitanika odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili zakonske svrhe, te ukoliko ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.
  • Pravo na ograničenje obrade – pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka – pravo tražiti dostavu osobnih podataka koji se na ispitanika odnose u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se radi o podaci nad kojima se obrada temelji na privoli ili na ugovoru, te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
  • Pravo na prigovor – pravo ispitanika da na temelju svoje posebne situacije uloži prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Prigovor se podnosi ZOU Bartolić & Bartolić na naznačene kontakt adrese (putem e-maila, poštom).ZOU Bartolić & Bartolić će Vam najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva dostaviti tražene informacije i obavijest o poduzetim radnjama. Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, rok od mjesec dana može se produžiti za još dva mjeseca, u kojem slučaju ćemo Vas izvijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.

Također u slučaju odbijanja zahtjeva ispitanika ZOU Bartolić & Bartolić će bez odgađanja, a najkasnije u roku mjesec dana od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima odbijanja zahtjeva.

Napominjemo da u slučaju zaprimanja zahtjeva koji su očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, ZOU Bartolić & Bartolić sukladno odredbama Uredbe može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

Informacije

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili komentare u vezi s Politikom privatnosti ZOU Bartolić & Bartolić ili želite ostvariti neka od svojih prethodno navedenih prava, uz dostavu obrasca zahtjeva možete nas i kontaktirati putem našeg e-maila bartolic@bartolic.hr ili putem telefona + 385 (0)1 48 17 003.